НПСС срещу вдигането на таксите за платено обучение

Националното представителство на студентските съвети в Република България изпрати остра позиция до отговорните институции в страната. НПСС в качеството си на единствения законоустановен орган в страната за защита правата и интересите на студентите, докторантите, курсантите и специализантите, изрази своето неодобрение за драстичното увеличаване размера на семестриалните такси за обучението срещу заплащане.

Позицията на НПСС в пълен текст:
С измененията и допълненията на ЗВО, обнародвани в ДВ бр. 17 от 2020 г., се промени предвиденият в чл. 95, ал. 4 начин на изчисляване размера на таксите за обучение срещу заплащане по реда на чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО, като беше включен допълнителен показател „Комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда“, който се формира на база на критерии, определени с ПМС № 328/30.11.2015 г. и се променя ежегодно.
От това следва, че размерът на таксите за обучение срещу заплащане ще бъде различен за всяка следваща учебна година.

Настоящата ситуация, свързана с извънредното положение и епидемичната обстановка в страната, доведе до значително намаляване на приходите за бизнеса и повишаване на безработицата в страната. В момента сме пред прага и на икономическа криза, която се коментира и от лидерите на редица европейски държави. Това се отразява негативно върху доходите на семействата и за голяма част от тях ще бъде непосилно да заплащат новите по размер такси от собствени средства или чрез кредити. Поради тази причина студенти, които се обучават по желаната специалност, ще бъдат лишени от възможността да продължат своето обучение.
Липсата на устойчивост и яснота относно ежегодните промени в размера на таксите за обучение ще доведе до отлив на кандидати за обучение срещу заплащане, което е крайно нежелателно при нарастващата потребност от специалисти и тенденцията за съществено намаляване на държавния прием.

Така например в резултат на направените изменения таксата за обучение срещу заплащане в специалност „Медицина“ за учебната 2020/2021 година се увеличава на 10 212 лв., което е с 3 122 лв (близо 50%) повече от тази, при която са приети и се обучават студентите до момента. При специалностите „Дентална медицина“ и „Фармация“ завишението възлиза съответно на 14% (943 лв.) и 16% (1 120 лв.), а за студентите по други специалности, като например „Оптометрист“, таксата се покачва със значителните 170% (2 554 лв.).
Примери с драстично увеличение на семестриалната такса могат да бъдат дадени във всички професионални направления, като обучаваните следва да заплащат своите такси с увеличение над 45%.
Това драстично увеличение създава социално напрежение сред студентите, приети при условията на осезаемо по-ниски такси, и е възможно да доведе до негативна тенденция в началото на учебната година множество студенти да прекъснат своето обучение.

Националното представителство на студентските съвети в Република България подкрепя студентското недоволство, тъй като размерът на таксите, в насока на тяхното повишаване, следва да отразява повишаването на качеството на обучението, а не да бъде мотивирано от необходимостта за покриване на дефицити в бюджетите на държавните висши училища.
Националното представителство на студентските съвети като организация, представляваща интересите на българските студенти вече 20 години, представя своето виждане пред представителите на изпълнителната и законодателната власт със свой анализ относно проекто-бюджета за образование и наука всяка година.

Като хронични могат да бъдат определени проблемите в системата на висшето образование от гледна точка на финансиране и управление на публичните инвестиции. НПСС намира подхода, свързан с прехвърлянето на тежестта от последствията на това състояние върху българския студент, за неприемлив и неотразяващ целите на държавата за модернизиране на висшето образование в България и постигането на количествените и качествените индикатори за това.

Позицията на НПСС е, че всички усилия в посока подобряване на средата за обучение следва да бъдат ориентирани към промяна на модела на управление и развитие на системата чрез решителни реформи и поемане на управленска отговорност на всички равнища. Тези реформи, обаче, в никакъв случай не трябва да бъдат предимно за сметка на студента.

В този смисъл намираме водената политика за драстично увеличение на семестриалните такси за студентите в програми за обучение срещу заплащане като неприемливи за системата като цяло.
Водейки активен диалог с ръководствата на висшите училища, изразяваме общата загриженост за случващото се и отправяме молба към министъра на образованието и науката да преразгледа водената политика по отношение на увеличението на семестриалните такси за обучението срещу заплащане.
Настояваме да бъде поставен мораториум върху спорната разпоредба или същата да се отнася само до студентите, които предстои да започнат своето обучение през учебната 2020/2021 година.
Ние, представителите на българските студенти, смятаме, че всички обучаващи се във висшите училища следва да имат пълна яснота за финансовите и социални условия, при които ще се обучават и че всички промени в условията на обучение, в т.ч. и размерът на заплащаните семестриални такси, следва да става след проведен активен диалог между всички заинтересовани страни.

Позицията на НПСС е изпратена до отговорните институции в страната.