Студентски практики

​​​​Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН
„Студентски практики – Фаза 2”

Русенският университет “Ангел Кънчев” е партньор на Министерството на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2″, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бюджетът по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2″ е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот” на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Срок за изпълнение на проекта: 13.01.2020 г. до 12.05.2023 г

Водещ функционален експерт: проф. д-р Юлиана Попова

Технически изпълнители:
Даниела Тодорова, dtodorova@uni-ruse.bg
Йорданка Белоева, beloeva@uni-ruse.bg
Джемал Топчу, dtopchu@uni-ruse.bg


Адрес за кореспонденция:​​​
Русенски университет “Ангел Кънчев”
ул. “Студентска” №8​
7017 гр. Русе​