​Университетът ежегодно провежда обучени​е по 43 акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор”.