Структура

В състава на Студентския съвет влизат 41 студенти и докторанти, представители на всички факултети и филиали на Русенския университет. Студентските съветници са по право и членове на Общото събрание на Университета.

Студентският съвет е установен в Закона за висшето образование и е финансиран от бюджета на Русенския университет. Дейността и устройството ни са уредени в Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет при Русенския университет “Ангел Кънчев”.

Студентските съветници се избират пряко на делегатски събрания на даденото основно звено или филиал, като делегати на събранията по право са студентите избрани за отговорници на административните си групи.

Текущият състав на Студентския съвет е формиран на 15.12.2021г. и е с мандат до 2023г.


СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ПРИ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”


Общо събрание (ОС) се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне четири пъти в семестъра и може да взима важни решения относно развитието и дейността на Съвета.

Общото събрание е висшият орган на управление на Студентския съвет.


Изпълнителен съвет (ИС) се състои от Председателя на Съвета, зам.-председателите, секретаря, координаторите на постоянните комисии и факултетните координатори. ИС провежда заседания поне един път месечно и координира текущата дейност на Студентския съвет.


Председателят на Студентския съвет се избира от Общото събрание на Съвета. Председателят оглавява Студентския съвет и го представлява пред Академичното ръководство и администрацията на Университета. Председателя ръководи заседанията на Общото събрание и Изпълнителния съвет и отговаря за цялостната дейност на Съвета. Председателя изготвя годишния план за дейност, както и бюджета на Студентския съвет.

Общото събрание на Съвета избира до двама заместник-председатели. Те подпомагат председателя и разполагат с правомощията му в негово отсъствие.


Секретарят на Студентския съвет води и съхранява документацията и кореспонденцията на студентския орган. Секретаря приема предложения, доклади, възражения, сигнали и жалби и ги представя на Председателя и Общото събрание на Съвета. Секретаря е и пазител на печата на организацията.


Факултетни Координатори (ФК)

Студентските представители от даденото звено избират измежду състава си Факултетен координатор. ФК по право са членове на Изпълнителния съвет на Студентския съвет.


Постоянни комисиии – Към Студентския съвет са формирани 4 комисии. Всяка от комисиите е концентрирана в основна дейност на Съвета. Комисиите избират от своя състав координатор.

Сътрудници към комисиите могат да бъдат всички студенти на Русенския университет.

Комисиите са както следва:
Комисия “Култура и масови мероприятия”
Комисия “Спорт”
Комисия “Социално-битови и учебни въпроси”
Комисия “Информационно обслужване и PR”