За нас

История на Студентския съвет

Функционирането на Студентските съвети като институция във Висшите училища започва преди 1994 година. Мисията на студентските организации е да представляват и изразяват мнението на студентската общност пред Ръководството на Висшите училища, които представляват.

В края на 1995 година, след промени в Закона за висшето образование, Студентските съвети се институционализират като задължително звено във всеки университет. Правата и задълженията на Съвета се регламентират в Закона за висшето образование. Съгласно тези правомощия, Студентските съвети получават четиригодишен мандат на управление.


Днес, Студентският съвет при Русенския университет “Ангел Кънчев” съвет е единствения легитимен представител на студентската общност в Университета. В състава влизат 43 студенти, представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип.

Основни приоритети на Студентския съвет са:

  • оказване съдействие на академичната общност за повишаване качеството на обучение и квалификация на студентите;
  • подпомагане на научната, творческата, културната, спортната и обществената дейност на студентите и докторантите;
  • защита на общите интереси на обучаващите се.

Основни принципи на Студентския съвет са:

  • равенство на правата, задълженията и отговорностите на всички студенти и докторанти;
  • гласност на решенията и публичност при обсъждане и реализиране на дейностите;
  • независимост от идеологии, религии и политическо влияние;
  • зачитане на етническата принадлежност и гражданството на учащите се.

Дейността на Съвета обхваща всички интереси на учащите се: условия на живот, качество на образование, професионална реализация, наука, спорт, културен и обществен живот.

Основни инициативи на Съвета са подпомагане на професионалните, културните и спортните клубове на Университета на проектен принцип.

Реализирането на ключови форуми като Студентската научна сесия за студенти, докторанти и млади учени, Иновативното младежко ЕКСПО и изложението на студентски клубове „Разни хора, разни идеали“ приятно допълват календара на Русенския университет.

Студентската спортна комисия всеки семестър реализира вътрешно-университетски първенства под мотото Пролетни спортни игри и Есенна РУсенска универсиада.

Списъкът от инициативи се допълва от проекта „Будител на Русенския университет“ чрез който отличаваме усилията, които нашите преподавателите целогодишно полагат, за да можем ние студентите на Университета да получим възможно най-добро и качествено образование.


Студентският съвет се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализиране от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения в бъдещите специалисти.


Студентският съвет е активен член на Националното представителство на студентските съвети в Република България от създаването му през 2000 година.