Стипендии

Последна актуализация: 21 септември 2022 г.

 


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

ще се приемат от 5 окотомври 2022г. до 21 октомври 2022г.
в офиса на отдел “Стипендии”
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)

     тел. за връзка: 082/888 327 –  З. Димитрова

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за стипендия, закупено от книжарницата на Русенския университет (можете да го изтеглите от тук) – с вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, телефон за връзка.
   => Студенти с невзет/и изпит/и до момента НЯМАТ право на стипендия.
   => Минимален успех – успех 4.00 от предходните два семестъра.
   => Студенти платено и дистанционно обучение НЯМАТ право на стипендия.
   => Студентите първи курс имат право на стипендия от следващия семестър!
  2. Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2022г. – 31.08.2022 г. – Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.
   => Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи!

ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 1. При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. За безработни родители  се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда.  Не се приемат документи с нулев доход, както и декларации за безработен родител, заверена при НОТАРИУС.
 2. Земеделски производители представят документ за регистрация и нотариално заверени документи за реализиран доход за периода.
 3. Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверена с печат на фирмата.
 4. При родител пенсионер –  документ за размера на пенсията по месеци издаден от „Пенсионно осигуряване”.
 5. При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее студента.
 6. При починал родител/и – копие от смъртен акт и пенсията на студента за определения период от „Пенсионно осигуряване“.
 7. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.

Стипендия се отпуска без ограничение на:

 • студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания
 • студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в институции за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

За повече информация посетете отдел “Стипендии”.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.

ДОКУМЕНТИ:​​

   Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн. – ДВ, бр. 3 от 03.06.2022 г., в сила от 01.04.2022 г.)