Стипендии

Последна актуализация: 12 септември 2023 г.


ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИИ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР

ще се приемат от  05.10.2023г. до 23.10.2023 г.

в отдел „Стипендии и здравно осигуряване“

( Централен корпус, етаж 1, кабинет 246)

                                                                                                   

            НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за стипендия (закупено от книжарницата на РУ „Ангел Кънчев“ или принтирано от сайтовете на Студентски съвет и на РУ) с вписан курс, факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария, телефон за връзка.
  • Студенти с неуспешно положени изпити до момента нямат право на стипендия.
  • Минимален успех – 4.00 за последните два семестъра (студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след първи семестър)
  • Студенти в задочна и дистанционна форма на обучение, както и студенти в собствена форма на финансиране (бакалаври и магистри), нямат право на стипендия.
 1. Удостоверение за лична банкова сметка.
 2. Удостоверение за доходи на родителите, издадено по месеци и включващо брутното трудово възнаграждение за периода 01.03.2023 г. – 31.08.2023г. Документът е необходимо да съдържа подписи на ръководител и гл.счетoводител, изходящ номер, точен адрес и печат от съответното предприятие или учреждение, което го издава.
  • Студенти с успех 6.00 не предоставят документи за доходи;
  • Ако за дадения период на лицето са изплащани обезщетения за временна неработоспособност, се представя удостоверение за изплатените обезщетения за дадения период, издадено от НОИ;
  • При безработни родители се предоставя документ за регистрация от Бюро по труда. Ако на лицето се изплаща парично обезщетение за безработица, се представя удостоверение за изплатените обезщетения за определения период, издадено от НОИ. За безработни родители се считат само поддържащите редовна регистрация в Бюро по труда. Не се приемат документи с нулев доход, както и декларация за безработен родител, заверена при НОТАРИУС;
  • Земеделските производители представят документ за регистрация като земеделски производител и нотариално заверени документи за реализиран  доход за периода.
  • Родители, които имат регистрирана фирма, удостоверяват доходите с копие от данъчната декларация за предходната година, заверено с печат на фирмата.
 • При родител, който е пенсионер – документ за размера на пенсията по месеци, издаден от „Пенсионно осигуряване“.
 • При починал родител – копие от смъртен акт и документ за размера на пенсията на студента за определения период (издаден по месеци) от „Пенсионно осигуряване“.
 • При разведени родители – копие от съдебното решение за развод и документ за дохода на родителя, при когото живее студента.
 • Удостоверение за братя и сестри, които са ученици, или студенти в редовна форма на обучение, издадено от съответното учебно заведение.
 • Съпрузи в редовна форма на обучение, записани за обучение в РУ „Ангел Кънчев“ – доходи не се изискват. Представя се само копие от брачното свидетелство.

Стипендия се отпуска без ограничение на:

Несемейни студенти без двама родители; студенти с трайни увреждания; студенти с двама родители с трайни увреждания; студенти с починал родител, другият – с трайни увреждани; студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;  студенти  с деца до 6 години. Студенти, които подадат документи с невярно съдържание или представят чужда банкова сметка, се лишават от правото да получават стипендия до края на целия период на обучение.


 
 

 

ДОКУМЕНТИ:​​

   

   Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн. – ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г.)