Класиране Стипендии – летен семестър 2017/2018

15068339_1335208499847019_3176448400231412849_o

КЛАСИРАНЕ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018

СТИПЕНДИИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ МАРТ 2018 И АПРИЛ 2018 ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ
ПО СМЕТКИТЕ НА 04.05.2018г.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

При условията и по реда на ПМС № 90/2000 година и Правилата за условията и реда за предоставяне на стипендии на студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев“, до настъпване на обстоятелства, водещи до промяна в утвърдените с ПМС № 90/2000г. и настоящата заповед размери на стипендии, определени в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, същите да бъдат изплащани, както следва:

1. На студентите от първи до четвърти курс – приоритетните професионални направления
(Факултети: АИФ, ФЕЕА, ТФ, МТФ, ФПНО):
за успех 6.00 –  130 лв.;
за успех 5.50 – 5.99 –  110 лв.;
за успех 5.00 – 5.49 – 90 лв.;
за успех 4.50 – 4.99 –  80 лв.;
за успех 4.00 – 4.49 – 70 лв.

2. На студентите от първи до пети курс от неприоритетни професионални направления
(Факултети: ФБМ, ФОЗЗГ, ЮФ)
за успех 6.00 – 100 лв.;
за успех 5.50 – 5.99 – 90 лв.;
за успех 5.00 – 5.49 – 80 лв.;
за успех 4.50 – 4.99 – 80 лв.;
за успех 4.00 – 4.49 – 70 лв.

Подали молба за стипендия: 1004 студенти

Класирани: 878 студенти

Забележка: Студент, който представи чужда банкова сметка се лишава от стипендия до края на следването си.