Резултати от проектната кампания за 2019г.

         Един от приоритетите на Студентския съвет за мандат 2017-2019 е развиването на проектното мислене и писане в учащите на Русенския университет. Проектната дейност към Студентския съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и или друг вид инициатива.

Съгласно Раздел V от „Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет“ беше открита процедура за приемане на проектопредложения за текущата година.

Общия размер на финансовата подкрепа за 2019 година е 15,000 лева. Бяха получени 16 проектни предложения с финансова обосновка на стойност 28, 081 лева. Проектите бяха разгледани от Изпълнителния съвет на Студентския съвет на 4 април 2019г.

Резултати от приключилата проектна кампания за 2019:

Наименование на проекта Кандидатстващи Одобрен % Одобрено финансиране
1 Затвърждаване на практическите умения и иновации в сестринската и акушерска практика Студенти от катедра „Здравни грижи“ Напълно 100 % 2,900 лв.
2 Изследване и разработка на елементи за електромобила DTT3 Клуб „Автомобилист“ Частично 56 % 1,500 лв.
3 Използване на вторични продукти от ХВП при производството на функционални сладкарски изделия Студенти от
Филиал Разград
Частично 66 % 1,000 лв.
4 Синтез, охарактеризиране и приложение на нови цинамоилни производни и
техни координационни съединения
Студенти от
Филиал Разград
Частично 66 % 1,000 лв.
5 “Един сън” по Йордан Радичков – Спектакъл на Студентски театър „Пирон“ Студентски театър “Пирон” Отхвърлен 0 % 0 лв.
6 Информационен „Киоск“ на професионален студентски клуб SMART in CAD Клуб “SMART in CAD” Отхвърлен 0 % 0 лв.
7 Изготвяне на концепция и съставяне на христоматия по българска словесност Студенти от катедра „Български език, литература и история“ Напълно 100 % 374 лв.
8 UNI KART – студентски картинг шампионат Академичен клуб “Четири колела” Напълно 100 % 1,525 лв.
9 АРЕНА „АЛМА РУСЕ“ СТПД “Академик” Напълно 100 % 800 лв.
10 Творчески работилници в отворени пространства „Палитра в действие“ Клуб “Палитра” Частично 38 % 300 лв.
11 Hydrogen Lab hydRU Racing Team Частично 50 % 1,500 лв.
12 Дигитален ресурсен център x-sip.org Екип от студенти Отхвърлен 0 % 0 лв.
13 Участие в Междууниверситетско състезание за решаване на гражданскоправен казус Клуб на юриста “Венелин Ганев” Напълно 100 % 960 лв.
14 Студентска полицейска академия Клуб “Студентска полицейска академия” Частично 66 % 2,000 лв.
15 Участие във Meждународен Фестивал „Светлина от светлината“ – Гюргево Академичен хор при Русенския университет Частично 40 % 200 лв.
16 Участие в „Национално състезание за решаване на наказателноправни казуси“ Клуб на юриста “Венелин Ганев” Частично 85 % 940 лв.

* Обща стойност на получените проекти е 28, 086 лв.
* Обща стойност на одобрените проекти е 14, 999 лв.