Постоянни комисии

Към Студентския съвет при Русенския университет “Ангел Кънчев” са формирани 4 постоянни комисии:


Комисия Култура и масови мероприятия
Комисията по култура и масови мероприятия се занимава с организирането на мероприятията на Студентския съвет – балове, семинари, концертни изяви, изложби, провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове и дейности по интереси. Комисията работи в координация със студентските културни клубове към Университета.

Координатор на комисията: Кристина Мариянова, Факултет обществено здраве и здравни грижи


Комисия Спорт
Основната дейност на комисията е свързана с организиране и провеждане на турнири, походи, подпомагане на масовия и индивидуален спорт в университета. Комисията работи в тясно сътрудничество с катедра Физическо възпитание и спорт; Спортен клуб “Академик” както и Спортно туристическо и природозащитно дружество “Академик” – Русе. През учебната 2016/2017г. Студентската спортна комисия празнува своя 20-годишен юбилей.

Координатор на комисията: Адриан Велев, Факултет Електротехника, електроника и автоматика


Комисия Социално-битови въпроси
Комисията по социално-битови въпроси се занимава с настаняването на студенти и докторанти в общежитията към ССО ЕАД – клон Русе. Комисията разглежда молби за настаняване и преместване, жалби, оплаквания и др. Комисията заедно с инспектора на Университета извършва класирането на кандидатите за общежития. Координатора на комисията участва в работна група заедно с председателите на общежитията и управителя на ССО ЕАД – клон Русе.

Координатор на комисията: Станимир Бояджиев, Юридически факултет


Комисия PR и Информационна дейност
Комисията се ангажира с информирането на студентите за дейностите, извършвани от Студентския съвет и текущите събития в Университета. За целта разпространява съобщения, обяви и брошури и поддържа актуална информацията в интернет страницата и социалните мрежи на Студентския съвет. Комисията също така и проучва мнението на студентите по актуални проблеми.

Координатор на комисията: Надежда Колева, Факултет Обществено здраве и здравни грижи