Информация относно Евростипендии – зимен семестър 2016

Уважаеми студенти,
От 28 ноември 2016 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2016/2017 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”.
Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 15 януари 2017 г., а класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г.

%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8_swgsdw2c

Пълен график за провеждане на кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии – фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 28 ноември 2016 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 28 ноември 2016 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 28 ноември 2016 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за зимния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 15 декември 2016 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 21 декември 2016 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 15 януари 2017 г. (неделя)
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 15 януари 2017 г.) и съпътстващите ги документи 18 януари 2017 г. (сряда), според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 27 януари 2017 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 30 януари – 1 февруари 2017 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 5 февруари 2017 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 8 февруари 2017 г. (сряда)
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 13 февруари 2017 г. (понеделник) 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 17 февруари 2017 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за зимния семестър на учебната 2016/2017 година до 24 февруари 2017 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 8 март 2017 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 17 март 2017 г.