Студентските съвети избраха новото си национално ръководство за мандат 2018-2020

Председателят на Студентския съвет на Русенския университет – Станимир Бояджиев бе избран за член на Изпълнителното бюро на Националното представителство на студентските съвети

Яна Вангелова е новият Председател на НПСС, който организацията избра на отчетно-изборното си събрание, състояло се в Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив. Тя получи подкрепата на 30 делегати от Общото събрание.

На официалното откриване на събитието бяха заместник-кметът “Oбразование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество”- Стефан Стоянов, проф. д-р Любен Тотев – Председател на Съвета на ректорите и Ректор на Минно-геоложки университет, Ректорът на УХТ – проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков, Ректорът на Аграрния университет – проф. д-р Христина Янчева и Ректора на АМТИИ – проф. Милчо Василев.

В хода на представянето на платформата си, Яна Вангелова отбеляза, че ще продължи да работи за оформянето на Харта за качество в студентското самоуправление – за работата на националната организация и за дейността на студентските съвети по места, съобразно добрите практики и мултипликацията им на национално ниво.

В мандат 2018-2020 ще бъде продължена добрата практика на НПСС да създава и разпространява сред общността документи с полезна информация като „Хартата за студентските права” и „Хартата за качеството на стажантските програми”. Ще продължи тенденцията за организиране на информационни дни, отворени приемни, информационни срещи и семинари.

Ръководството ще акцентира върху въвеждането, прилагането и обмена на добри практики от Европейския студентски съюз за усъвършенстване работата на НПСС, комисиите и секретариата, както и ще се фокусира върху създаването на стабилна и обединена студентска общност с ясна гражданска позиция.

В рамките на Отчетното-изборно събрание беше избран нов Изпълнителен съвет, който ще подпомага работата на Председателя и ще води оперативната дейност на организацията. Членове на колективния орган са:
1. Яна Вангелова – представител на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
2. Александър Кехайов – представител на Висше строително училище „Любен Каравелов”
3. Ани Дикльовска – представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия
4. Даниел Парушев – представител на Университет за национално и световно стопанство
5. Иво Финков – представител на Университет по хранителни технологии
6. Мадлен Янкова – представител на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”
7. Павел Иванов – представител на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
8. Станимир Бояджиев – представител на Русенски университет „Ангел Кънчев”
9. Станислава Чолова – представител на Университет по библиотекознание и информационни технологии

Общото събрание на НПСС определи и Контролен съвет на организацията, който ще следи за законосъобразността на решенията и всички дейности, които са свързани с работата. Съставът му е както следва:
1. Иванка Димитрова от Висше училище по телекомуникации и пощи
2. Благовест Николов от Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
3. Зорница Захариева от Висше училище по сигурност и икономика
4. Петър Петров от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
5. Станислав Иванов от Бургаски свободен университет

Предстои, организацията да избере заместник-председатели и секретариат, които ще работят в мандат 2018-2020 година.