Проектна дейност 2018

Какво е проектната дейност на Студентския съвет?

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Къде и в какви срокове мога да подам проект?

Студентския съвет отваря процедура за приемане на проекти в началото на всеки семестър. Проектите се разглеждат на заседание на Изпълнителния съвет на Студентския съвет в рамките на две седмици след приключване на процедурата по прием на проекто-предложения.

Как става кандидатстването и одобряването на проект?

Кандидатстването за проект се извършва чрез процедура, която се обявява от Изпълнителния съвет всеки семестър. Проектите трябва да са в писмена форма и да отговарят на изискванията, които ИС приема за дадената кампания. При разглеждането и гласуването на проектите, членовете на ИС се ръководят от критерии утвърдени от Студентския съвет. На заседание на ИС се канят ръководителите и представители на проектите за представяне и изясняване на въпроси относно предложенията. След обсъждането по проекта се применава към гласуване. ИС може да подкрепи проекта цялостно или частично или да го откаже. ИС се задължава в рамките на следващия работен ден да аргументира решението си пред кандидатстващите.

Как мога да подам проектно предложение?

Процедурите се обявяват в началото на всеки семестър в интернет страницата, фейсбук страницата както и на информационното табло на Студентския съвет. Периодът за приемане на проектни предложения е 3 седмици от датата на откриване на процедурата.

Проектната кампания за летения семестър ще бъде отворена на 12 февруари 2018г. и ще продължи до 2 март 2018г.
Очаквайте подробности в интернет страницата на Студентския съвет на 10 февруари 2018г.


Проектната дейност на Студентския съвет е уредена в раздел V от Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет при Русенския университет:

V. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Член 42. (1) Проектната дейност на Студентския съвет представлява частично или цялостно
финансиране на студентски дейности от бюджета на Съвета.
(2) За реализиране на проект могат да кандидатстват групи от студенти, докторанти, културни и
професионални клубове или катедри.
(3) Проектите, кандидатстващи за финансиране се разглеждат от Изпълнителния съвет на Съвета.
(4) Всеки семестър се обявява срок за подаване на проекти за финансиране. Проекти подадени след
крайния срок не се разглеждат в текущия семестър.
(5) За да бъдат допуснати до разглеждане, проектите трябва да са в писмена форма и да отговарят на
изискванията, които ИС приема за дадената кампания.
(6) ИС се задължава да оповести на информационното табло или интернет страницата на Съвета
подробните изисквания една седмица преди началото на проектния период.

Член 43. Реализация на проектите:
1. След одобрение от ИС, ръководителят на проекта подписва споразумение за изпълнение с
председателя на Съвета;
2. При завършване на работата, ръководителят на проекта представя на ИС отчет за реализацията
на проекта;
3. При нарушаване на клаузите на споразумението, ръководителят и екипът на проекта носят
отговорност в съответствие с клаузите на споразумението и предвидените от закона средства.