Стартира приемът на документи за евростипендии по Проект “Студентски стипендии-фаза 1”

Стартира приемът на документи за евростипендии по Проект “Студентски стипендии-фаза 1”

Срокове:

 • онлайн регистрация (задължителна) 28.11.2016 -15.01.2017г.;
 • Приемно време в Русенския университет:
  28.11.2016 – 23.12.2016 и 16.01.2017 – 18.01.2017
  в часовете:
  10.00-13.00 и 15.00-17.00

Класирането ще бъде публикувано на 8 февруари 2017 г. (сряда). 

Кой може да кандидатства: 

 • студенти в редовна форма на обучение;
 • без невзети изпити;
 • минимален успех 4.00.
 • студенти, които са първи курс, първи семестър ОКС Бакалавър и Магистър нямат право да кандидастват за стипендии по проекта.

Необходими документи за кандидатстване за стипендия за успех:

Само студенти в специалности от приоритетни професионални направления могат да кандидатстват!

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg ;
 • уверение за успех от предходните два семестъра (един предходен семестър за първокурсници);
 • IBAN от лична банкова сметка в ба нка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);

Необходими докуме нти за кандидатстване за стипендия за специални постижения: 

 • онлайн формуляр от сайта на проекта www.eurostipendii.mon.bg ;
 • уверение за успех от предходен един семестър (летен семестър на учебната 2015/2016г.);
 • IBAN от лична банкова сметка в банка ОББ (незадължително в момента на кандидатстване);
 • служебна бележка;
 • копие на разработка.

Всички условия по кандидатстването ще намерите в приложените файлове:

https://www.uni-ruse.bg/_layouts/15/images/icxls.pngГрафик на кампнанията

https://www.uni-ruse.bg/_layouts/15/images/icpdf.pngПравила специални постижения

https://www.uni-ruse.bg/_layouts/15/images/icdoc.pngСлужебна бележка

https://www.uni-ruse.bg/_layouts/15/images/icdoc.pngУказания стипендии успех