Курсове по начална военна подготовка

Обучението на студенти в курсове по начална и/или специална военна подготовка може да се провежда, само на основание сключено двустранно споразумение между съответното висше училище и Министерството на отбраната, за разкриването и осигуряването на курсове по начална и/или специална военна подготовка.
Участието на студенти – български граждани в обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка е доброволно. Обучението в курсове по начална и/или специална военна подготовка, организирана във висшите училища, военните академии, висшите военни училища осигурява на студентите придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, както и за действия, свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Продължителността на курсовете по начална военна подготовка е до 90 академични часа годишно, а на курсовете по специална военна подготовка – не по-малко от 90 академични часа, в зависимост от избраната военна специалност.
Курсове по начална военна подготовка се организират и провеждат само във висшите военни училища. Курсове по специална военна подготовка могат да се организират и провеждат освен във висшите военни училища и във всички висши училища в страната, сключили двустранно споразумение с Министерството на отбраната. Обучението на студенти в курсове по специална военна подготовка може да се провежда и от преподаватели от гражданските висши училища, когато това е предвидено в сключеното двустранно споразумение по чл. 30, т 7. на Наредбата на Министерски съвет за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища.
Обучение в курсове по специална военна подготовка се провежда само със студенти успешно завършили обучението в курс по „начална военна подготовка”. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в редовете на въоръжените сили на Р. България.
Курсовете по начална и специална военна подготовка завършват с изпити, съгласно учебната програма на съответния курс. На всеки студент, успешно завършил курс по начална и/или специална военна подготовка, се издава свидетелство /удостоверение/ за успешно завършен курс, при условията и по реда на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2018 г., обявен с министерска заповед № ОХ-230/16.03.2018 г.

Заинтересуваните студенти следва да заявят своето желание чрез имейл до Студентски съвет: studsavet@uni-ruse.bg в срок до 28 май 2018г.