Студентски практики

​​​​Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“– фаза I

Русенският университет “Ангел Кънчев” е партньор на Министерство на образованието и науката по Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики” – фаза I​, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
​​​​ВОДЕЩ ФУНКЦИОНАЛЕН ЕКСПЕРТ – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Даниела Тодорова -старши инспектор Качество на образованието,
кабинет 1.324, тел. 082 888 378, dtodorova@uni-ruse.bg
Йорданка Белоева, главен инспектор Учебен сектор,
кабинет 1.322-б, тел. 082 888 247, beloeva@uni-ruse.bg
Джемал Топчу – тел. 082 888 352, e mail: dtopchu@uni-ruse.bg

ЕКСПЕРТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Яна Кралева, главен счетоводител, ​тел. 082 888 540, jkraleva@uni-ruse.bg

Договори се приемат в кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората.

Прием на договори със студенти:
Вторник: от 10.00 до 12.00 часа
Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа

 ДЕКЛАРАЦИЯ ​за ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ОТЧЕТИ НА МЕНТОРИ  се представят при г-жа Яна Кралева – главен счетоводител, 1-ви етаж в Ректората, в периода 07.03.-10.03.2017 г. /от 16.00 до 18.00 часа/ – тел. 082 888 540.

Адрес за кореспонденция:​​​
Русенски университет “Ангел Кънчев”
ул. “Студентска” №8​
7017 гр. Русе​