Студентска научна сесия

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ (СНС‘18)

26.04. – 31.05.2018 г.
http://conf.uni-ruse.bg/bg/

Студентската научна сесия се организира от Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенския университет с цел да се предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да популяризират основните резултати от своята учебно-изследователска работа и да обменят опит.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели:
– чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – Ректор на Русенския университет и Председател на Съюз на учените – Русе;
– Станимир Бояджиев – Председател на Студентски съвет.

Научни секретари:
– проф. д-р Диана Антонова – Зам. ректор НИД, dantonova@uni-ruse.bg , 082 888 249;
– доц. д-р инж. Галина Иванова – Координатор докторанти, giivanova@uni-ruse.bg, 082 888 855.


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ (СЕКЦИИ)
 Земеделска техника и технологии
 Аграрни науки и ветеринарна медицина.
 Ремонт и надеждност
 Топлотехника, хидро- и пневмотехника
 Екология и опазване на околната среда
 Промишлен дизайн
 Химични технологии
 Био- и хранителни технологии
 Механика и машиностроителни технологии
 Електротехника, електроника и автоматика
 Комуникационна и компютърна техника и технологии
 Транспорти машинознание
 Икономика и мениджмънт
 Европеистика
 Математика, информатика и физика
 История, етнология и фолклор
 Езикознание и литературознание
 Хуманитаристика
 Здравна промоция и превенция
 Физическо възпитание и спорт
 Правни науки


СРОКОВЕ
Докладите да бъдат изпратени по електронна поща на съответните научни секретари по научни направления в определените срокове по секции.


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФОРМЯНЕТО НА ДОКЛАДИТЕ
Доклад-образец е наличен на WEB сайта на конференцията – http://conf.uni-ruse.bg
 Шрифт – Times New Roman (Word XP или следващи версии).
 Page Setup – Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
 Paper Size – A4.
 Междуредово разстояние – Format, Paragraph,
 Line spacing: Single.
 Отстъп (нов ред на абзац) – Format, Paragraph,
 Special: First Line, By: 1 cm.
 Header – като в доклада образец в WEB сайта. На първата страница под Header да се остави един празен ред – Font Size 14.
 Заглавие – Font Size 14, центрирано, Bold.
 Един празен ред.
 Име и фамилия на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, e-mail, Font Size 12, вляво.
 Един празен ред.
 Резюме – на английски, Font Size 10, Italic, do 1000 знака.
 Ключови думи – на английски, Font Size 10, Italic,1-2 реда.
 Един празен ред.
 Текст на доклада – Font Size 12.
 Разделите на докладите са: INTRODUCTION, EXPOSITION, CONCLUSION и REFERENCES. При необходимост подзаглавията са по преценка на автора, както е показано в докладаобразец.
 Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование – под тях, центрирано.“
 Mеждуредово разстояние – Format, Paragraph, Line spacing, Single.
 Отстъп (нов редна абзац) – Format, Paragraph, Special:
 Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно.
 Формулите да имат номерация – с цифри в скоби, подрав¬нено вдясно от тях.
 Цитираната в текста литература включва използването на Harvard system – “author, date” style (e.g. Webster, 2005).
 Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта. За източниците на кирилица – система BGN/PCGN 2013 за транслитерация.
 Страниците да не бъдат номерирани.
 Footer – като в доклада образец на WEB сайта.
 Общ обем – 6 стр., вкл. резюмето.

Оригиналът на доклада се изпраща на контактното лице по епоща в DOC и PDF формат.


ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Всички доклади с ключови думи и библиографии на английски език, допуснати до представяне в заседанията на секциите и отговарящи на изискванията за оформление, след двойно рецензиране, ще бъдат включени в съответните серии по научни направления в „Научни трудове на Русенски университет“, том 57, 2018 он-лайн на сайта на конференцията.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ – АНГЛИЙСКИ и български.

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ
за студенти на Русенския университет – 0 лв.;
за студенти от други висши училища – 30 лв.
за чуждестранни участници (30 евро)