Проекти

Какво е проектната дейност на Студентския съвет?

Проектната дейност към Студентски съвет представлява възможността на студентите и докторантите да кандидатстват за финансиране на своя инициатива, събитие, проект, участие в научно-образователен форум и др.

Къде и в какви срокове мога да подам проект?

Студентския съвет отваря процедура за приемане на проекти в началото на всеки семестър. Проектите се разглеждат на заседание на Изпълнителния съвет на Студентския съвет в рамките на две седмици след приключване на процедурата по прием на проекто-предложения.

Как става кандидатстването и одобряването на проект?

Кандидатстването за проект се извършва чрез процедура, която се обявява от Изпълнителния съвет всеки семестър. Проектите трябва да са в писмена форма и да отговарят на изискванията, които ИС приема за дадената кампания. При разглеждането и гласуването на проектите, членовете на ИС се ръководят от критерии утвърдени от Студентския съвет. На заседание на ИС се канят ръководителите и представители на проектите за представяне и изясняване на въпроси относно предложенията. След обсъждането по проекта се применава към гласуване. ИС може да подкрепи проекта цялостно или частично или да го откаже. ИС се задължава в рамките на следващия работен ден да аргументира решението си пред кандидатстващите.

Как мога да подам проектно предложение?

Процедурите се обявяват в началото на всеки семестър в интернет страницата, фейсбук страницата както и на информационното табло на Студентския съвет. Периодът за приемане на проектни предложения е 3 седмици от датата на откриване на процедурата.


ПРОЕКТНА КАМПАНИЯ
ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2018/2019г.


Проектната кампания ще бъде отворена от 10 октомври до 22 октомври 2018г.
Кандидатстването става с попълване на: Формуляр за кандидатстване – ЗИМЕН семестър 2018

 СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ ще отпусне за подпомагане и реализиране на проекти сумата от 3,000 лева. Проектите следва да бъдат реализирани до края на зимния семестър, а счетоводно и финансово приключени ДО 15 ДЕКЕМВРИ 2018г.!

Допълнителни инструкции:

  1. Моля, попълнете формуляра в електронен формат (Word .doc/.docx)При попълването можете да добавяте нови редове в точки 4., 5., 6. и 7.
  2. Изпратете попълнения формуляр на studsavet@uni-ruse.bg и представете оригинално копие в офиса на Студентския съвет (Ректорат, каб.232). 
  3. Номерът на проекта се записва при представянето на проекта в оригинал от представител на Студентския съвет.
  4. Проекта ще бъде разгледан от Изпълнителния съвет на Студентския съвет на първото редовно заседание след края на проектната кампания за дадения семестър.
  5. При одобрение за финансиране на проекта, ръководителят на проекта се задължава да представи отчет на проекта в срок до 7 дни работни дни след края на неговото реализиране.
  6. Проектите следва да бъдат реализирани до края на зимния семестър, а счетоводно и финансово приключени ДО 15 ДЕКЕМВРИ 2018г.!
  7. При установяване на несъответствия в планирането и изпълнението на проекта, ръководителя на проекта носи материалната и финансова отговорност, съгласно правилата на Русенския университет.
  8. Краен срок за изпращане и представяне на оригинал пред Студентския съвет 22 октомври 14ч.! Проекти изпратени след тази дата НЯМА да бъдат разглеждани в настоящата кампания!

Проектната дейност на Студентския съвет е уредена в раздел V от Правилника за организацията и дейността на Студентския съвет при Русенския университет:

V. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Член 42. (1) Проектната дейност на Студентския съвет представлява частично или цялостно
финансиране на студентски дейности от бюджета на Съвета.
(2) За реализиране на проект могат да кандидатстват групи от студенти, докторанти, културни и
професионални клубове или катедри.
(3) Проектите, кандидатстващи за финансиране се разглеждат от Изпълнителния съвет на Съвета.
(4) Всеки семестър се обявява срок за подаване на проекти за финансиране. Проекти подадени след
крайния срок не се разглеждат в текущия семестър.
(5) За да бъдат допуснати до разглеждане, проектите трябва да са в писмена форма и да отговарят на
изискванията, които ИС приема за дадената кампания.
(6) ИС се задължава да оповести на информационното табло или интернет страницата на Съвета
подробните изисквания една седмица преди началото на проектния период.

Член 43. Реализация на проектите:
1. След одобрение от ИС, ръководителят на проекта подписва споразумение за изпълнение с
председателя на Съвета;
2. При завършване на работата, ръководителят на проекта представя на ИС отчет за реализацията
на проекта;
3. При нарушаване на клаузите на споразумението, ръководителят и екипът на проекта носят
отговорност в съответствие с клаузите на споразумението и предвидените от закона средства.