Състав

В състава на Съвета влизат студентски  представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип. Съвета се ръководи от Председател, който е подпомаган от до двама зам.-председатели и секретар.


Ръководство на Студентския съвет:
Станимир Бояджиев – Председател на Студентския съвет
Валерия Горнячка – Зам.-председател на Студентския съвет
Вирхиния Сентено – Секретар на Студентския съвет


Представители на Студентския съвет в Академичния съвет на университета:
1. Станимир Бояджиев – ЮФ
2. Живодар Георгиев – ФБМ
3. Ангел Василев – ФЕЕА
4. Ирина Дракова – МТФ
5. Кристина Мариянова – ФОЗЗГ
6. Емилия Панчева – ФПНО
7. Борислав Иванов – Ф-л Силистра

Представител на Студентския съвет в Контролния съвет на Русенския университет:
1. Росица Ангелова – Докторант


СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ – 40 квоти

Аграрно-индустриален факултет – 4 квоти

 1. Симеон Андреев – 3 курс, спец. Промишлен дизайн
 2. Стедиан Малчев – 2 курс, спец. Промишлен дизайн
 3. Ангел Иванов – 1 курс, спец. Растениевъдство
 4. Николай Кръстев – 1 курс, спец. Промишлен дизайн

Машинно-технологичен факултет – 2 квоти

 1. Ирина Дракова – 3 курс, спец. Мениджмънт на качеството и метрология
 2. Сергей Решетинский – 3 курс, спец. Индустриално инженерство

Транспортен факултет – 3 квоти

 1. Лъчезар Георгиев – 2 курс, спец. Технология и управление на транспорта
 2. Борислав Димитров – 1 курс, спец. Технология и управление на транспорта
 3. Мариел Йорданов – 1 курс, Транспортна техника и технологии

Факултет Електротехника, електроника и автоматика – 6 квоти

 1. Ангел Василев – 3 курс, спец. Информационни и комуникационни технологии
 2. Габриел Кънев – 2 курс, спец. Компютърни системи и технологии
 3. Йордан Йорданов – 2 курс, спец. Интернет и мобилни комуникации
 4. Адриан Велев – 2 курс, спец. Компютърни системи и технологии
 5. Цветомир Веселинов – 1 курс, спец. Компютърни системи и технологии
 6. Звезделин Ненов – 1 курс, спец. Интернет и комуникационни технологии

Факултет Бизнес и мениджмънт – 6 квоти

 1. Виктор Христов – 4 курс, спец. Публична администрация
 2. Мартина Маринова – 3 курс, спец. Европеистика и глобалистика
 3. Живодар Георгиев – 2 курс, спец. Бизнес мениджмънт
 4. Даниел Ашиков – 2 курс, спец. Бизнес мениджмънт
 5. Йордан Петков- 1 курс, спец. Бизнес мениджмънт
 6. Боряна Милева – 1 курс, спец. Публична администрация

Факултет Природни науки и образование – 5 квоти

 1. Вирхиния Сентено – 4 курс, спец. Финансова математика
 2. Павлина Иванова – 4 курс, спец. Предучилищна и началнa училищна педагогика
 3. Радостина Пейчева – 3 курс, спец. Български език и история
 4. Емилия Панчева – 3 курс, спец. Финансова математика
 5. Пламена Томова – 2 курс, спец. Начална училищна педагогика и чужд език

Факултет Обществено здраве и здравни грижи – 5 квоти

 1. Надежда Колева – 4 курс, спец. Кинезитерапия
 2. Кристина Мариянова – 3 курс, спец. Медицинска сестра
 3. Даниела Лютакова – 3 курс, спец. Акушерка
 4. Христиана Григорова – 3 курс, спец. Ерготерапия
 5. Филиз Емурлова – 2 курс, спец. Акушерка

Юридически факултет – 4 квоти

 1. Станимир Бояджиев – 4 курс, спец. Право
 2. Габриела Великова – 4 курс, спец. Право
 3. Валерия Горнячка – 3 курс, спец. Право
 4. Биляна Митева – 2 курс, спец. Противодействие на престъпността и опазване на общ. ред

Филиал Разград – 2 квоти

 1. Мария Йорданова – 4 курс, спец. Химични технологии
 2. Симона Димитрова – 2 курс, спец. Биотехнологии

Филиал Силистра – 2 квоти

 1. Христина Шегева – 3 курс, спец. Педагогика на обучението по български език и чужд език
 2. Борислав Иванов – 2 курс, спец. Автомобилно инженерство

Докторант

 1. Росица Ангелова – Транспортен факултет

Последна редакция: 07.11.2018г.