Годишен план

Студентският съвет според Правилника за организацията и дейността си приема в началото на всяка календарна година план за работа. Плана цели да насочва основната дейност на Съвета и да игражда стратегически модел за работа.