Структура

В състава на Студентски съвет влизат 40 студенти и докторанти представители на всичките факултети и филиали на Русенския университет. Студентските съветници са по право и членове на Общото събрание на Университета.

Студентския съвет е установен в Закона за висшето образование и е финансиран от бюджета на Русенския университет. Дейността и устройството на Съвета са уредени в Правилника на Студентския съвет при Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Студентските съветници се избират пряко на делегатски събрания на даденото звено, като делегати на даденото събрание по право са студентите избрани за отговорници на административните си групи.

Текущият състав на Студентския съвет е формиран на 03.12.2015г. и е с мандат 2015г. – 2017г.


СТРУКТУРА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“


Общо събраниеОС се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне четири пъти в семестъра и може да взима важни решения като промени в правилника, отпускане на проекти и др.

Общото събрание е висшият орган на управление на Студентския съвет.


Изпълнителен съвет – ИС се състои от Председателя на Съвета, двамата зам.-председатели, секретаря и председателите и координаторите на постоянните комисии към Студентския съвет и факултетните координатори. ИС провежда заседания поне един път месечно и координира дейността на Студентския съвет.


Председателят на Студентския съвет се избира от Общото събрание на Съвета. Председателят оглавява Студентския съвет и го представлява пред Академичното ръководство и администрацията на Университета. Председателя ръководи заседанията на Общото събрание и Изпълнителния съвет и отговаря за цялостната дейност на Съвета. Председателя изготвя годишния план за дейност както и бюджета на Студентския съвет.

Общото събрание на Съвета избира двама зам.-председатели. Те подпомагат председателя и разполагат с правомощията му в негово отсъствие.

За мандат 2015-2017 Общото събрание избра за Председател – Станимир Бояджиев, а за зам.-председатели Карло Джантов и Ангел Василев.


Секретарят на Студентския съвет води и съхранява документацията и кореспонденцията на студентския орган. Секретаря приема предложения, доклади, възражения, сигнали и жалби и ги представя на Председателя и Общото събрание на Съвета. Секретаря е и пазител на печата на организацията.
Общото събрание избра през месец септември 2016г. за Секретар на Съвета – Джоанна Игнатова.


Факултетни Координатори

Студентските представители от даденото звено избират измежду себе си Факултетен координатор. ФК по право са членове на Изпълнителния съвет на Студентския съвет.

АИФ – Даниела Петрова

ФЕЕА – Ангел Василев

ЮФ – Биляна Кирова

ФБМ – Мартин Кюранов

МТФ – Станислав Дерменджи

ТФ – Валери Гамозов

ФПНО – Вирхиния Сентено

ФОЗЗГ – Надежда Колева


Постоянни комисиии – Към Студентския съвет са формирани 4 комисии. Всяка от комисиите е концентрирана в основна дейност на Съвета. Комисиите избират от своя състав координатор.

Сътрудници към комисиите могат да бъдат всички студенти на Русенския университет.

Комисиите са както следва:
Комисия „Култура и масови мероприятия“ –  координатор Биляна Кирова
Комисия „Спорт“ –  координатор Иван Спиридонов
Комисия „Социално-битови и учебни въпроси“ – координатор Станимир Бояджиев
Комисия „Стипендии“ – координатор Джоанна Игнатова

в