Постоянни комисии

Към Студентски съвет при Русенски университет „Ангел Кънчев“ са формирани 7 постоянни комисии:


Комисия Култура и масови мероприятия
Комисията по култура и масови мероприятия се занимава с организирането на мероприятията на Студентския съвет – балове, семинари, концертни изяви, изложби, провеждане на занимания в школи, кръжоци, клубове и дейности по интереси. Комисията работи в координация със студентските културни клубове към Университета.

Председател на комисията: Биляна Кирова, 5 курс, Право


Комисия Спорт
Основната дейност на комисията е свързана с организиране и провеждане на турнири, походи, подпомагане на масовия и индивидуален спорт в университета. Комисията работи в тясно сътрудничество с катедра Физическо възпитание и спорт; Спортен клуб „Академик“ както и Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ – Русе. През учебната 2016/2017г. Студентската спортна комисия празнува своя 20-годишен юбилей.

Председател на комисията: Иван Спиридонов, 4 курс, ТУТ – тел. 0879 569 754


Комисия Международно сътрудничество и проекти
Комисията се занимава с международната дейност и сътрудничество на Студентския съвет. Комисията работи за промотирането на програмата за мобилност „Еразъм“. В дейностите на комисията влиза и интегрирането на чуждестранните студенти избрали да се обучават в университета.

Координатор на комисията: Денис Сами, 1 курс, Електроника


Комисия Социално-битови въпроси
Комисията по социално-битови въпроси се занимава с настаняването на студенти и докторанти в общежитията към ССО ЕАД – клон Русе. Комисията разглежда молби за настаняване и преместване, жалби, оплаквания и др. Комисията заедно с инспектора на Университета извършва класирането на кандидатите за общежития. Координатора на комисията участва в работна група заедно с председателите на общежитията и управителя на ССО ЕАД – клон Русе.

Координатор на комисията: Станимир Бояджиев, 3 курс, Право


Комисия учебна и научноизследователска дейност
Комисията по учебна и научноизследователска дейност се ангажира с обсъждането на въпроси, свързани с учебния процес, учебните планове и научноизследователската дейност на студентите и докторантите. Комисията разглежда молби, жалби и сигнали от студентите на Университета и изготвя доклади и становища с цел решаването им.

Координатор на комисията:


Комисия PR и Информационна дейност
Комисията се ангажира с информирането на студентите за дейностите, извършвани от Студентския съвет и текущите събития в Университета. За целта разпространява съобщения, обяви и брошури и поддържа актуална информацията в интернет страницата и социалните мрежи на Студентския съвет. Комисията също така и проучва мнението на студентите по актуални проблеми.

Координатор на комисията: Тамим Мусофер, 4 курс, ЕЕЕО, тел. 0876 345 105


Комисия Стипендии
Комисията по стипендии подпомага отдел „Стипендии“ към Университета. Част от работата на комисията е проверка на подадените документи за стипендии по ПМС №90 и проект Студентски стипендии – фаза 1 (Евростипендии).

Координатор на комисията: Джоанна Игнатова, 4 курс, Маркетинг