За нас

Студентският съвет е административен орган на Русенския университет ”Ангел Кънчев”, установен от Закона за висшето образование. В състава на Съвета влизат 40 студенти, представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип.

Основни приоритети на Студентския съвет са:

  • оказване съдействие на академичната общност за повишаване качеството на обучение и квалификация на студентите;
  • подпомагане на научната, творческата, културната, спортната и обществената дейност на студентите и докторантите;
  • защита на общите интереси на обучаващите се.

Основни принципи на Студентския съвет са:

  • равенство на правата, задълженията и отговорностите на всички студенти и докторанти;
  • гласност на решенията и публичност при обсъждане и реализиране на дейностите;
  • независимост от идеологии, религии и политическо влияние;
  • зачитане на етническата принадлежност и гражданството на учащите се.

Дейността на Съвета обхваща всички интереси на учащите се: условия на живот, качество на образование, професионална реализация, наука, спорт, културен и обществен живот.

Студентският съвет е активен член на Националното представителство на студентските съвети още от създаването му през 2000 година.