За нас

Студентският съвет е административен орган на Русенския университет ”Ангел Кънчев”, установен от Закона за висшето образование.
В състава на Съвета влизат 45 студенти, представители на всички факултети и филиали, избрани на квотен принцип.

Основни приоритети на Студентския съвет са:
– оказване съдействие на академичната общност за повишаване качеството на обучение и квалификация на студентите;
– подпомагане на научната, творческата, културната, спортната и обществената дейност на студентите и докторантите;
– защита на общите интереси на обучаващите се.


Основни принципи на Студентския съвет са:
– равенство на правата, задълженията и отговорностите на всички студенти и докторанти;
– гласност на решенията и публичност при обсъждане и реализиране на дейностите;
– независимост от идеологии, религии и политическо влияние;

– зачитане на етническата принадлежност и гражданството на учащите се.

 

Дейността на Съвета обхваща всички интереси на учащите се – условия на живот, качество на образование,
професионална реализация, наука, спорт, културен и обществен живот.