Млад журналист

Клуб “Млад журналист”
 

    Клуб “Млад журналист” е създаден на 29 февруари 2012г. В него участват студенти от различни специалности. Ръководител е ас. д-р Мира Душкова от катедра “Български език, литература и изкуство”.

    Основната цел на клуба е студентите да придобият умения да пишат, да редактират и да коригират своите статии.

    Характерно за дейността на клуба е съчетаване на теоретичните знания с практиката. Студентите се запознават с жанровата специфика на публицистичните текстове, като акцентът е върху ония жанрове, които биха им помогнали при работа в печатна медия, запознават се с професията на журналиста и в разговори с русенски журналисти осъзнават значимостта на т.нар. “четвърта власт”. Поставените журналистически задачи са свързани със създаването на публицистични текстове, някои от които са предназначени за университетския вестник “Студентска искра”; с отстояване на граждански позиции и поставяне на въпроси, вълнуващи студентската аудитория; с разширяването на социокултурни контакти; с творчески изяви (включително и в областта на художествения текст) и др.

Опитът, който ще придобит студентите, би могъл да бъде полезен в бъдещата им реализация, като специалисти, за които журналистическата професия не е terra incognita.
Клуб “Млад журналист” е отворен за нови членове. Заповядайте!

За контакти: mdushkova@uni-ruse.bg