Клуб “Четири колела”

​Академичен клуб „Четири колела“  е учреден на 19 октомври 2015 год.

Клубът е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление Транспорт, корабоплаване и авиация в Русенския университет и практикуващи в сферата на транспорта, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението в областта на транспорта. ​

Целта на клуба е неразделна част от целта на Русенския университет за развитие и утвърждаване на университета като значима регионална и национална образователна и научно-изследователска институция и превръщане на университета в неразделна част от европейското образователно и научно-изследователско пространство.

Мисията на клуб „Четири колела” е:

  • ​да осигури условия за насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите в областта на транспорта и научното развитие на преподавателите;
  • задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти и  преподаватели;
  • обмен на идеи и различни гледни точки по актуални проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности;
  • активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на развитие в областта на транспорта.​

Ръководител: 

гл. ас. д-р инж. Димитър Грозев​, катедра Транспорт 

моб. тел. 0886 383 001

email: dgrozev@uni-ruse.bg​