Клуб на социалния работник

Logo_soc_rabotnik.png    Клубът на социалния работник е създаден на Учредително събрание на 15.04.2014 г.​

        Клубът на социалния работник е доброволно обединение на студенти и преподаватели от специалностите в професионално направление „Социални дейности“, в Русенски университет и практикуващи социални работници от сферата на социалните дейности, които са движени от стремежа да работят съвместно за подобряване качеството на образованието и обучението по социални дейности, повишаване на обществения престиж на професията на социалния работник и на социалната работа като важен елемент на социалната защита на населението.

​         Мисията на Клуба на социалния работник е да осигури условия за: насърчаване на образователното и професионалното развитие на студентите и практикуващите социални работници и научното развитие на преподавателите; задълбочаване и интензифициране на комуникацията и партньорството между студенти, преподаватели и практикуващи социални работници; обмен на идеи и различни гледни точки по актуални социални и научни проблеми, както и на опит между професионалните и академичните общности; активно включване в образователни, научно-изследователски, проектни и доброволчески дейности, които допринасят за постигане на социална промяна, развитие и формиране на толерантно и недискриминиращо общество.

 

  Ръководител: 

доц. д-р Сашо Тодоров Нунев

тел.: 0886 802 466;  0877 123 744

e-mail: sasho_nunev@abv.bg​​