Клуб “Млад педагог”

Клубът е създаден на 08.05.2015год. от студенти на катедра Педагогика, психология и история на Русенски университет „Ангел Кънчев”.

В клуба се разработва и реализира научно-изследователска и практическа дейност с активното участие на студенти и докторанти за разширяване на знания и уменията им и има за цел:

  • създаване на широки партньорства за утвърждаване на неформалните подходи и практики във формалното (училищно и университетско) образование;
  • развиване на връзката наука – образование – практика чрез национални и международни програми;
  • създаване на научно-практически знания, свързани с реалността на пазара на труда и ориентирани към проблемите на обществото;
  • установяване на политика за развитие, мобилност, вътре, между университенско  и междуинституционално партньорство.

Клубът е отворен за всички студенти, преподаватели, докторанти и практикуващи специалисти от социално-педагогическата

Ръководител:

гл. ас. д-р Багряна Илиева
E-mail: bilieva@uni-ruse.bg или b_r_ilieva@abv.bg
тел. 0885 911 632