Стипендии

ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА

ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/18г. ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ  02.10.2017г. ДО 27.10.2017г.
в офиса на отдел „Стипендии“
(Централен корпус, етаж
1 в кабинет 246)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление за стипендия, закупена от книжарницата на Русенския университет, вписан курс,  факултетен №, подпечатан успех от фак. канцелария,  лична банкова сметка в ОББ или ДСК, мобилен телефон.
 • Удостоверение за доходите на родителите, издадени по месеци, включващи брутно трудово възнаграждение за периода 01.03.2017 г. – 31.08.2017 г. Документът да съдържа два подписа,  изходящ номер,  точен адрес и  печат от съответното предприятие, фирма или учреждение.

  ДОПЪЛНИТЕЛНО:

 • При безработни родители бележка от Бюро по труда. Не се приемат документи с нулев доход, както  и декларации за безработен родител  заверена при НОТАРИУС.
 • Земеделски производители представят документ за регистрация  и реализиран доход за периода.
 • При обезщетение за временна нетрудоспособност се удостоверяват с документ от НОИ.
 • При родител пенсионер –  размера на пенсията по месечно издадена от сектор „Пенсионно обслужване“.
 • При разведени родители – копие от решението за развода и дохода на родителя, при когото живее  студента.
 • При починал родител/и, копие от смъртен акт, пенсията на студента по месечно и дохода на другия родител.
 • Удостоверение за братя и сестри, които са ученици, или студенти в редовна форма на обучение.
 • Нулев доход се допуска само за студентските семейства, когато и двамата съпрузи са записани в  редовна форма на обучение.
 • За студенти от 2-ри до 5-ти курс минимален успех 4.00 от приключила учебна година.
 • Студенти първи курс – бакалаври и магистри имат право на стипендия след завършен успешно първи семестър.

Стипендия се отпуска без ограничение на: Несемейни студенти без двама родители, студенти с трайни увреждания, студенти с двама родители с трайни увреждания, студенти с починал родител, а другия с трайни увреждания, студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и студентки майки с деца до 6 – годишна възраст.

Студенти с невзети изпити – нямат право на стипендия.
Студенти задочно и платено обучение  –  нямат право на стипендия.

Забележка: Студент, който представи чужда банкова с/ка се лишава от стипендия до края на следването си.

ПОРАДИ ПРОМЯНА В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 / 2000 г. ЗА СТИПЕНДИИ  НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ  22.07.2016 г. ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СТИПЕНДИИТЕ ОТ  01.01.2017 г. ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ В СРОК ДО  5-о  ЧИСЛО НА МЕСЕЦА, СЛЕДВАЩ МЕСЕЦА, ЗА КОЙТО СЕ ПОЛАГАТ.

ДОКУМЕНТИ: Заявление за стипендия​​